Phổ biến giáo dục pháp luật thủy lợi năm 2017

Ngày 04/10/2017, Chi cục Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Họp “Phổ biến giáo dục pháp luật Thủy lợi năm 2017”. Tham dự tâp huấn có đại diện Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Chi cục và cán bộ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa thiên Huế với 22 người tham dự.

                              Phổ biến Luật Thủy lợi và các Nghị định liên quan
Đợt tập huấn phổ biến Luật Thủy lợi do ông Phan Thành Hùng, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi- Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì; tại buổi tập huấn, ông Phan Thanh Hùng đã nêu rõ Mục đích, yêu cầu của việc phổ biến Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017. Nhằm thúc đẩy hoạt phổ biến Luật có hiệu quả, Chi cục đã ban hành các kế hoạch số 92/KH-CCTL ngày 29/3/2017 về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và cải cách hành chính năm 2017 và Kế hoạch số 636/KH-CCTL ngày 29/9/2017 về việc phổ biến giáo dục pháp luật Thủy lợi tại Chi cục Thủy lợi năm 2017.
Các thành viên tham dự đã cùng nghe phổ biến các nội dung Văn bản sau:
1. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
2. Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
3. Tham gia thảo luận để lấy ý kiến Dự thảo lần 1 cho 03 Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi bao gồm:
- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi;
- Nghị định về quy định quản lý an toàn đập;
- Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

              Các thành viên cùng tham gia nghiên cứu,trao đổi Luật thủy lợi và các văn bản liên quan
Kết luận đợt tập huấn, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi phát biểu, trong thời gian đến cán bộ, công chức thuộc Chi cục cần tăng cường công tác nghiên cứu, tìm hiểu sâu rộng đối với Luật Thủy lợi; giao các phòng thuộc chi cục nghiên cứu, áp dụng Luật thủy lợi vào thực tế công tác.
Đề nghị các phòng cho ý kiến vào 03 Dự thảo Nghị định nêu trên để tổng hợp giúp Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu Bộ Nông nghiệp và PTNT để hoàn thiện 03 Dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi.
Giao phòng Thanh tra chủ trì, phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp tổ chức triển khai Luật Thủy lợi tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Phối hợp phòng Quản lý Đê điều tổ chức triển khai đến với lực lượng Quản lý đê nhân dân trong chương trình giáo dục, phổ biến pháp luật năm 2017./.
 


Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2018)

LIÊN KẾT WEBSITE