Văn bản QPPL

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 97/2017/QĐ-UBND Quyết định số 97/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
2 228/PCTT Công văn số 228/PCTT V/v điều tra ngậplụt trong đợt mưa lũ 03/11 đến 09/11 trên địa bàn tỉnh Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
3 1580/SNNPTNT-TL V/v tổng hợp báo cáo vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Sở NNPTN tỉnh Thừa Thiên Huế
4 7907/BNN-TCTL Về việc góp ý kiến cho 03 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy lợi Bộ NN&PTNT
5 104/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều Chính phủ
6 1304/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Chính phủ
7 1303/QĐ-TTg Quyết định số 1303/QĐ-TTg ngày 03/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chính phủ
8 5301/UBND-NN V/v giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh
9 84/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ Chính phủ
10 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi Quốc Hội
11 30/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Chính phủ
12 3066/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn tàu, thuyền, trên biển; tai nạn máy bay; tai nạn đường bộ, đường sắt , đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên huế đến năm 2020 UBND tỉnh
13 166/KH-UBND Ứng phó sự cố cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2016 – năm 2020 UBND tỉnh
14 149/KH-UBND Kế hoạch Ứng phó sự cố động đất, sóng thần trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh
15 94/TB-PCTT Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các đơn vị có tàu, cano tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế
1

LIÊN KẾT WEBSITE