Văn bản QPPL

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 20/2021/QĐ-TTg Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai Thủ tướng Chính phủ
2 19/2021/QĐ-TTg Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê Thủ tướng Chính phủ
3 18/2021/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2021/QĐ-TTG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DỰ BÁO, CẢNH BÁO, TRUYỀN TIN THIÊN TAI VÀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI Chính Phủ
4 01/QĐ-TWPCTT Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2025 Ban Chỉ đạo TW về PCTT
5 1475 /QĐ-BNN-PCTT QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Nông nghiệp và PTNT
6 23/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG VÀ BẢO VỆ LÒNG, BỜ, BÃI SÔNG Chính Phủ
7 02/QĐ-TWPCTT Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai Ban Chỉ đạo TW về PCTT
8 05/2020/QĐ-TTg Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước Chính Phủ
9 03/2020/QĐ-TTg Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy đinh về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai Chính Phủ
10 27 /CT-UBND CHỈ THỊ số 27/CT-UBND ngày 28/12/2019 Về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 UBND tỉnh
11 QUYẾT ĐỊNH 37/2019/QĐ-TTG SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 01/2016/QĐ-TTG VỀ CƠ CHẾ, QUY TRÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 37/2019/QĐ-TTG SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 01/2016/QĐ-TTG VỀ CƠ CHẾ, QUY TRÌNH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHÍNH PHỦ
12 15-QĐ-TWPCTT Quyết định công nhận hoàn thành kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về Phòng, chống thiên tai Ban Chỉ đạo TW về PCTT
13 83/2019/NĐ-CP Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai Chính Phủ
14 1601/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung một số thành viên và nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh UBND tỉnh
15 135/QĐ-PCTT Quyết định Ban hành quy chế về công tác trực ban Phòng, chống thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
1

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE