Văn bản QPPL

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 1475 /QĐ-BNN-PCTT QUYẾT ĐỊNH Về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Nông nghiệp và PTNT
2 23/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG VÀ BẢO VỆ LÒNG, BỜ, BÃI SÔNG Chính Phủ
3 02/QĐ-TWPCTT Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai Ban Chỉ đạo TW về PCTT
4 05/2020/QĐ-TTg Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước Chính Phủ
5 03/2020/QĐ-TTg Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy đinh về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai Chính Phủ
6 27 /CT-UBND CHỈ THỊ số 27/CT-UBND ngày 28/12/2019 Về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 UBND tỉnh
7 15-QĐ-TWPCTT Quyết định công nhận hoàn thành kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về Phòng, chống thiên tai Ban Chỉ đạo TW về PCTT
8 83/2019/NĐ-CP Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014//NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai Chính Phủ
9 1601/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung một số thành viên và nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh UBND tỉnh
10 135/QĐ-PCTT Quyết định Ban hành quy chế về công tác trực ban Phòng, chống thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
11 649/QĐ-TTg Quyết định số 649/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2020 CHÍNH PHỦ
12 173/QĐ-TTg Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai CHÍNH PHỦ
13 Nghị định 160/2018/NĐ-CP Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai CHÍNH PHỦ
14 315/PCTT V/v triển khai hoạt động Giai đoạn 2"Áp dụng thí điểm Hướng dẫn lập kế hoạch Phòng chống thiên tai cấp tỉnh" Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
15 1762 /SNNPTNT-TL V/v tổng hợp báo cáo vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Sở NNPTNT
1

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

LIÊN KẾT WEBSITE