Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Quyết định số: 1893/QĐ-UBND  Về việc thành lập Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem file đính kèm

- Quyết định số :1877/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem file đính kèm

- Thông báo số : 90/TB-PCTT Về việc phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xem file đính kèm


 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE