Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 27 /CT-UBND CHỈ THỊ số 27/CT-UBND ngày 28/12/2019 Về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 UBND tỉnh
2 8043/UBND-NN V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn 1999 UBND tỉnh
3 132/TWPCTT V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn 1999 Ban Chỉ đạo TW về PCTT
4 130/TWPCTT Công văn số 130/TWPCTT V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn 1999 Ban Chỉ đạo TW về PCTT
5 250/TB-PCTT Thông báo về việc chào hàng cạnh tranh các gói thầu mua sắm trang thiết bị để phục vụ xây dựng tỉnh điển hình về Phòng chống thiên tai Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
6 207/KH-UBND V/v tổ chức thực hiện một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn năm 1999 UBND tỉnh
7 Thông báo số 175/TB-PCTT ngày 25/7/2019 V/v phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế Thông báo số 175/TB-PCTT ngày 25/7/2019 V/v phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
8 72/PCTT CV số 72/PCTT V/v chủ động triển khai phòng, chống nắng nóng và dông lốc, sét Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
9 103/KH-UBND Kế hoạch 103/KH-UBND V/v tổ chức tuần lễ quốc gia PCTT năm 2019 UBND tỉnh
10 1965/UBND-GD Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước. UBND tỉnh
11 09/QĐ-PCTT Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
12 328/PCTT V/v triển khai Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
13 173/PCTT V/V tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về PCTT Ban Chỉ đạo TW về PCTT
14 121/BXD-QLN V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện dự án Hợp phần 1- Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão lụt Bố Xây Dựng
15 106/PCTT V/v rà soát cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia; tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
1

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế

LIÊN KẾT WEBSITE