Tin tức sự kiện

Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành
1 115/QĐ-PCTT Về việc phê duyệt danh sách thành viên tham gia Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
2 1107/CĐ-TTg Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ V/v sẵn sàng ứng phó với thiên tai Chính Phủ
3 1100/TTg-NN Về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chính Phủ
4 18/CT-TTg Chỉ thị về Xây dựng , củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã Chính Phủ
5 129/PCTT Về việc thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại hôi nghị về công tác PCTT và TKCN năm 2021 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
6 1028/QĐ-BNN-PCTT Quyết định Ban hành bộ Tiêu chí thi đua "Chủ động Phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020-2025" Bộ NNPTNT
7 36/CT-TWPCTT Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai Ban Chỉ đạo TW về PCTT
8 Góp ý dự thảo Kế hoach phòng chống thiên tai Thừa Thiên Huế 2020-2025 Góp ý dự thảo Kế hoach phòng chống thiên tai Thừa Thiên Huế 2020-2025
9 Quyết định 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 Quyết định 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố Đội xung kích PCTT cấp xã Ban Chỉ đạo TW về PCTT
10 43/PCTT V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
11 1669/UBND-NN V/v công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 UBND tỉnh
12 24/PCTT Báo cáo công tác chỉ đạo ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
13 10/QĐ-PCTT Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
14 27 /CT-UBND CHỈ THỊ số 27/CT-UBND ngày 28/12/2019 Về việc triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 UBND tỉnh
15 8043/UBND-NN V/v điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện một số hoạt động nhìn lại 20 năm lũ lớn 1999 UBND tỉnh
1

 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE